Forbud i andre land

Mens NOAH i Norge arbeider hardt for at pelsmotstanden endelig skal resultere i et forbud, har dette allerede skjedd i flere andre land.

Stadig flere land i Europa har fått en sterk opinion mot pelsdyroppdrett, som også har fått politiske konsekvenser. Flere land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med har allerede forbudt, eller er i ferd med å forby, pelsdyroppdrett. Nedenfor følger et sammendrag av bestemmelser og uttalelser som taler dyrenes sak fra andre land.

Sverige

Flag of swedenI 1995 vedtok Sverige en forordning som bestemmer at rever skal holdes slik at de får anledning til å grave, og får utløp for sine behov for å bevege seg og være sammen med andre rever: «Rävar får bara hållas på sådant sätt att deras behov att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur rävar skall hållas. Befintliga rävfarmar får enligt förordning 1995:1225 fortsätta sin verksamhet intill utgången av år 2000.”1 Fra 2001 er det derfor ingen revefarmer igjen i Sverige. Sveriges landbruksminister uttalte følgende om lovendringen: ”Traditionell rävhållning (får) inte längre förekomma. Detta är ett exempel på att djurens interessen och behov får företräde framför näringens interessen – även när detta kan leda till att en hel näringsgren försvinner.“2

«Traditionell rävhållning (får) inte längre förekomma. Detta är ett exempel på att djurens interessen och behov får företräde framför näringens interessen.»

Landbruksminister Winberg, 2000

Situasjonen for oppdrett av mink- og chinchilla var også under vurdering i det svenske Jordbruksvärket.3 I 2006 la regjeringen bestående av Socialdemokratene, Vensterpartiet og Miljøpartiet frem et forslag til endring også for minkfarming: «Propositionen innehåller ett förslag till ändring i djurskyddslagen (1988:534). Ändringen innebär att kraven på djurhållningen vid uppfödning av minkar för pälsproduktion skärps genom att det i lagen preciseras att minkar skall hållas så att deras behov av att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis vara ensamma kan tillgodoses. Det anges dessutom att minkar skall ha tillgång till vatten att simma i. (…) företag som tvingas upphöra med sin verksamhet bör kunna få ersättning.»4  Forslaget ble klaget inn for EU-kommisjonen av Frankrike, til tross for at flere EU-land har lignende regler som Sverige foreslo.5 Før behandlingstiden på klagen var utgått, skiftet Sverige regjering, og den borgelige koalisjonen trakk tilbake forslaget for minkfarmene, samtidig som de la ned Djurskuddsmyndigheten. Nå er minkfarming igjen under sterk debatt i Sverige.

England, Wales, Skottland og Nord-Irland

United KingdomDen britiske Farm Animal Welfare Council fastslo allerede i 1989 at “FAWC ser ikke pelsdyroppdrett som et akseptabelt næringsalternativ, slik den praktiseres idag. Vi har bestemt å ikke utarbeide retningslinjer for dyrevelferd for reve- og minkfarming, for å unngå å gi næringen den aksept offisielle retningslinjer ville innebære.”6

I 2000 ble det forbudt med “hold av dyr utelukkende eller hovedsakelig for å slakte dem for pelsverdiens skyld”. Forbudet trådde i kraft i januar 2003.7 Det var Labour som fikk igjennom forbudet. Da ble alle pelsfarmer i England og Wales stengt.

“Hold av dyr utelukkende eller hovedsakelig for å slakte dem for pelsverdiens skyld er forbudt”

Fur Farming Prohibition Act, 2000

I 2001 kom forbud også i Skottland: «The introduction in the Scottish Parliament of the Fur Farming (Prohibition) (Scotland) Bill on 5 October 2001 followed the establishment of a ban on fur farming in England and Wales in November 2000 (due to come into force no earlier than 1st January 2003). There are currently no known fur farms in Scotland. The Bill’s main objective is therefore to prevent fur farmers from England and Wales relocating to Scotland by prohibiting the establishment of fur farms north of the border. The Bill is based on an objection on the grounds of “public morality” to the breeding and keeping of animals solely or primarily for the value of their fur requiring their slaughter.»8 

I 2002 vedtok også Nord-Irland forbud: «The purpose of the Order is to prohibit the keeping of animals solely or primarily for slaughter for the value of their fur. The Order brings the law into line with that in England and Wales and Scotland.»9 

Nederland

Flag of the NetherlandsRevefarming ble vedtatt forbudt i Nederland etter en vitenskaplig og politisk utredning 1994-1998, og forbudet trådde i kraft i april 2008.10 Det ble også vedtatt et forbud mot chinchillafarming, som likeledes trådte i kraft 2008.11 Per i dag er det derfor ingen slike farmer igjen i landet. Nederland var det første land som vedtok et forbud mot en form for pelsdyroppdrett, selv om andre land ble kvitt farmene tidligere.

Parlamentet foreslo i 1999 at et forbud mot minkoppdrett skulle bli utredet, og landbruksministeren sa seg året etter enig i et forbud. Nederland er et av de største mink-produserende landene, likevel ønsket alle partier unntatt Liberal-partiet et forbud innen 2002.12 Men de politiske diskusjonene dro ut. I 2008 sendte parliamentsmedlemmer i Nederland beskjed til WTO om hvordan forbudet ville arte seg: «The legislative proposal prohibits in general the killing, or having killed, of animals with the sole, or main, view of obtaining their fur. (…) The legislative proposal provides for a 10-year transitional period so as to give mink keepers the opportunity of recouping their investments. (…) The keeping of animals with the sole aim of obtaining their – economically – valuable fur, is, (…), unacceptable.»13 Initiativet til lovforslaget kom fra Arbeiderpartiet og Sosialistpartiet. Både Liberaldemokratene (D66), Miljøpartiet (Groenlinks) og Dyrerettighetspartiet (PvdD) støttet forslaget.14

«The legislative proposal prohibits in general the killing, or having killed, of animals with the sole, or main, view of obtaining their fur.»

Nederlandsk lovforslag, 2008

Det nederlandske parlamentet vedtok å støtte lovforslaget i juli 2009.15 Senatet vedtok i desember 2012 å forby minkproduksjon fra og med 2024.16 Pelsnæringen har imidlertid gått til rettssak mot forbudet og erstatningsordningene. Denne rettsaken ble avgjort i november 2015, og staten vant over pelsbøndene – dermed vil all pelsdyroppdrett bli forbudt i Nederland innen fristen som ble satt.

Østerrike

Flag of AustriaI Østerrike kom forbud mot pelsfarming på plass i seks av ni delstater i 1998, i de tre øvrige delstatene var reglene for strenge til at pelsfarming var økonomisk lønnsomt. Den siste pelsfarmen i Østerrike flyttet ut av landet i 1998.17

I 2004 tok østerikerne skrittet fullt ut, og det er nå inkorporert i dyrevelferdsloven at «It is prohibited to keep animals for obtaining furs.»18 Forbudet trådde i kraft januar 2005. Den østerrikiske loven har flere klare forbud mot former for utnytting av dyr, og anses være svært moderne.

«It is prohibited to keep animals for obtaining furs.»

Østerikes Dyrevelferdslov, 2004

I desember 2007 bestemte østerrikiske myndigheter at kaniner i bur (for kjøtt-og pelsproduksjon) skal forbys f.o.m. 2012. På det tidspuntket var det 23 oppdrettere som tilsammen slaktet 550 000 kaniner årlig.19

Italia

Flag_of_ItalyEtter lovarbeid siden 2001, vedtok det italienske senatet en ny lov i 2007, som trådte i kraft fra 1. januar 2008.

I følge loven kunne ikke mink eller chinchilla lenger holdes i små bur, men skulle ha store bevegelsesmuligheter i innhegninger, mulighet til å klatre, tilgang til hi på jordbunn, og mink skulle ha tilgang til vann å svømme i.20 Med skiftende regjeringer har det imidlertid blitt gitt tillatelse til å bare følge EU-regler og overse det strengere nasjonale regelverket som ville umuliggjøre minkfarming.21

Kaninoppdretten derimot finnes også i stor skala.22

Sveits

Flag of SwitzerlandDet er ingen pelsfarmer i Sveits. Pelsdyr blir betraktet som ville dyr. For å kunne holdes i fangenskap, må ville dyr leve under forhold som tilsvarer moderne dyrehager.23 Dette gjør pelsfarming ulønnsomt.

Når det gjelder kaniner ble loven skjerpet for «sosiale dyr» i 2008 – flokkdyrs sosiale behov i fangenskap må tilgodeses.24 Det er ikke på det rene i hvilken grad kaninoppdrett har en rolle i Sveits.

«Det er ingen pelsfarmer i Sveits. Pelsdyr blir betraktet som ville dyr.»

Danmark

Flag of DenmarkDanmark er verdens største minkproduserende land, og blant verdens største pelsproduserende land i antall individer. Det er derfor et stort fremskritt at Danmark nå også kan telles blant land som har implementert forbud mot oppdrett.

«Det er ikke mulig å gi oppdrettsrev ordentlige forhold.»

Justisminister Lene Espersen, 2009

Riktignok gjelder forbudet foreløpig kun revefarming, som sammenlignet med minkfarming ikke er økonomisk viktig i Danmark. Men utviklingen har til gjengjeld gått fort på dette området på få år: 15. januar 2007 vedtok Danmark regler for reveoppdrett som gjorde det mye vanskeligere å drive denne økonomisk; revene skulle ha jord å grave i, større bur m.m. Loven var gjeldende f.o.m. januar 2008. Imidlertid var myndighetene ikke fornøyd med resultatet av reglene. Justisdepartementet som har ansvar for dyrevern, uttalte at de ikke anså driften for å være forsvarlig. 29 mai 2009 vedtok så det danske folketing et forbud mot revefarming basert på dyreetisk grunnlag. Imidlertid ble det også vedtatt en svært lang overgangstid – 15 år for de som har pelsfarm som hovednæring.25

Kroatia

Flag of CroatiaI Kroatia ble en ny dyrevelferdslov vedtatt i desember 2006. Loven trer i kraft januar 2007, og inkluderer et pelsfarmforbud med ti års overgangstid. Loven sier at «It is prohibited to: rear animals for fur production purposes.», og er dermed et forbud av etisk karakter på samme måte som forbudet i England.26

«It is prohibited to: rear animals for fur production purposes.»

Kroatias dyrevelferdslov, 2007

Israel

Flag of IsraelIsrael har ikke forbud mot pelsfarming, men satte seg likevel på kartet når det gjelder pelsfarmforbud da Knesset(parlament)-medlem Nitzan Horowitz 18.mars 2009 foreslo verdens første lovforslag om totalt pelsforbud, “Fur Trading Prohibition”, inkludert import, produksjon og salg av pels i Israel. Forslaget sier bla.: «§2. The purpose of this law is to prohibit the production of, and trading in, fur and fur products in Israel (…)§4 No one is allowed to import fur or fur products from foreign countries.»27

Forslaget var ment å diskuteres sommeren 2009, men isteden ble et annet forslag om importforbud mot katte-, hunde- og kaninpels (særlig fra Asia) diskutert, og selv dette møtte motstand fra religiøse grupper som bruker pelspryd.28 Forslaget «Fur Trading Prohibition» ble dermed utsatt.

Irland

Flag of IrelandI Irland har Green Party vært pådrivende for å få gjennomslag for et pelsfarmforbud. I 2005 ble «The Fur Farming (Prohibition) Bill», fremlagt av Green Party og debattert i parliamentet: «This is not a small Bill. One need only imagine 150,000 creatures. Would they fit in cages in this building? These 150,000 untamed creatures are kept in cruel conditions and are killed and sold for roughly €10 each.», argumenterte parliamentsmedlem Mr. Eamon Ryan, mens et annen parliamentsmedlem, Mr. Cuffe, understreket: «This Bill is about compassion and concern for animals. There is a moral duty on humans to speak out for animals. Animals suffer pain, stress and boredom.» Forslaget ble støttet av opposisjonen og uavhengige kandidater, men regjeringspartiene stemte det ned.29

I 2009 slo Green Party til igjen på vegne av dyrene, i regjeringsforhandlingene var pelsfarmforbud en viktig sak. I oktober 2009 ble det vedtatt at Irland skulle forby pelsdyroppdrett innen 2012.30 Ved skiftende regjeringer har vedtaket blitt lagt på is inntil videre, men omfanget av minkproduksjonen er nå svært lite.31

«This Bill is about compassion and concern for animals.»

Green Party Irland om «Fur Farming Prohibition Act»

Tyskland

Flag of GermanyTyskland har nå vedtatt regler som umuliggjør pelsdyroppdrett, men fra før av hadde flere regioner forbud mot pelsdyrhold. Et vedtatt lovforslag om krav om liggehylle og vannbasseng for mink fra desember 2016, ble stoppet i påvente av rettssak om forslaget.32 2. juni 2017 aksepterte imidlertid Tysklands lovgivende forsamling et forslag fra de regjerende partiene, som innebærer nye regler med så strenge krav til dyrenes levemiljø at det ikke lenger vil lønne seg å drive med pelsdyroppdrett – for eksempel må minkene få mulighet til å svømme. Pelsfarmene får 5 års overgangstid. 33

 

Macedonia

Flag_of_Macedonia.svgMacedonias nye dyrevelferdslov, som trådte i kraft i oktober 2014, inkluderer et forbud mot oppdrett av dyr for å produsere pels, lær eller fjær. Peldyroppdrett er dermed forbudt i Macedonia.34

 

Bosnia-Herzegovina

Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svgI Bosnia-Herzegovina ble en ny dyrevelferdslov vedtatt i 2009. Den trer i kraft i 2018, og oppdrett av dyr for pelsproduksjon blir da forbudt.35

 

Serbia

Flag_of_Serbia.svgI dyrevelferdsloven som ble vedtatt i Serbia i 2009, står det at pelsdyroppdrett skal forbys fra 1. januar 2019. Chinchillaoppdrettere forsøker imidlertid å stanse forbudet.36

 

 

Tsjekkia

cz-flagjTsjekkia vedtok i juni 2017 et lovforslag med 132 mot 9 stemmer, for å legge ned pelsfarmene i januar 2019. 37 Selv om forslaget må igjennom flere politiske runder, betyr den aktuelle avstemningen at avvikling av pelsfarmene neppe kan stanses.

USA

Flag_of_the_United_States.svgUSA har ingen forbud mot pelsdyroppdrett – men West Hollywood ble i 2011 den første byen i verden som vedtok et forbud mot salg av pels (med unntak av brukte pelsprodukter). Forbudet trådte i kraft i september 2013.38

Staten New York innførte i 2007 et forbud mot avliving av pelsdyr med strøm.39 Strøm er brukt som avlivingsmetode av rever på norske pelsfarmer.

Brasil

Flag_of_Brazil.svgSao Paolo ble i 2015 den andre byen i verden med et forbud mot markedsføring og salg av pels. Byen hadde da allerede et forbud mot pelsdyroppdrett.40

India

standard_indiaProduksjon av pels har vært forbudt i India i henhold til «The Prevention of Cruelty to Animals Act» fra 1960, som forbyr slakt av dyr til andre formål enn kjøttproduksjon. Av hensyn til dyrenes velferd forbød India også import og salg av pels (fra rev, mink, chinchilla m.m.) i januar 2017 – samt skinn fra reptiler. 41

 

Japan

japanflaggI 2006 implementerte Japan en «Invasive Alien species act», som medførte at nye pelsfarmer ikke kunne etableres grunnet faren for skade på biomangfoldet forårsaket av rømt mink. Japans siste pelsfarm stengte i november 2016, og landet er da altså helt pelsfritt. Siden 2006 har også importen av pelsprodukter til Japan sunket med 80%. 42

 

Kilder

 1. Betänkande 1999/2000:MJU04, endring i djurskyddsförordningen (1988:539)
 2. Margareta Winberg (Sveriges landbruksminister), 2001, Lyckliga djur – etiska och moraliske perspektiv på djurhållning, Sveriges Jordbruksdepartement
 3. SJVFS, saknr. L 100, Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhällning inom lantbruket m.m., 107, 2001
 4. «Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning», Miljö- och jordbruksutskottets betänkande, 2005/06:MJU26
 5. Tidningen Djurens Rätt nr 4/2006/ www.svt.se 07.06.06
 6. British Farm Animal Welfare Council Press Notice 04.04.89
 7. Fur Farming (Prohibition) Act, chapter 33, 2000
 8. Fur Farming (Prohibition) (Scotland) Bill, 19.10.01
 9. Fur Farming (Prohibition) (Northern Irland) Order, 2002, No. 3151 N.I. 5
 10. Wiepkema P R, Advice regarding the husbandry of fur animals-mink and foxes -in The Netherlands. Upublisert rapport fra Dutch Government, 1994/ WIJ Beatrix BIJ De Gratie Gods Koningin Der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau enz, Besluit van 10 december 1997, Nr. 96.006156, houdende uivoering van artikel 34, eerste lid van de Gezeondsheids- en welzijnswet voor dieren, 1998-1999
 11. Legislative proposal by MPs van Velzen and Waalkens concerning a ban on fur animal farming (Act banning fur animal farming), 9 April 2008, Notification to WTO, G/TBT/N/NLD/80
 12. «Netherlands to ban mink farming», Agra Europe, 01.03.00
 13. Wiepkema P R, Advice regarding the husbandry of fur animals-mink and foxes -in The Netherlands. Upublisert rapport fra Dutch Government, 1994/ WIJ Beatrix BIJ De Gratie Gods Koningin Der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau enz, Besluit van 10 december 1997, Nr. 96.006156, houdende uivoering van artikel 34, eerste lid van de Gezeondsheids- en welzijnswet voor dieren, 1998-1999
 14. Sydney Morning Herald, 01.07.09/ www.Duchnews.nl, 26.05.09/ www.bondvordieren.org
 15. Sydney Morning Herald, 01.07.09/ www.Duchnews.nl, 26.05.09/ www.bondvordieren.org
 16. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
 17. Verein Gegen Tierfabriken, www.vgt.at/ www.infurmation.com
 18. Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG), §25 (5), Der Nationalrat, Gesamtändernder Abänderungsantrang, § 25, 2004
 19. Vedtak 4.12.07, omtalt på www.vgt.at 07.12.07 og 23.11.08
 20. La Stampa, 19/07/07/ Derecto Legislative 146/2001, Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, gjengitt av LAV, 2001
 21. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
 22. “The reality of commercial rabbit farming in Europe”, CAFT, 2008
 23. Swiss Federal Act on Animal Protection of March 9, 1978/ Bundesamt fur Veterinärwesen, Swiss regulations concerning fur farming, Brev av 14. juli, 1999
 24. «New Swiss law protects rights of ‘social’ animals», The Times, 26.04.08
 25. www.tvmidtvest.dk 29.05.09/ http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2009/05/29/134322.htm
 26. Article 4 (2; 23) Animal Protection Act passed by the Croatian Parliament at its session on December 1, 2006. Reference number: 71-05-03/1-06-2, Zagreb, December 7, 2006
 27. «Fur Trading Prohibition, 5769-2009», A private bill by Member of Knesset: Nitzan Horovitz, oversatt av CAFT/ http://www.worldvet.org/taxonomy/term/6?page=1
 28. «Fur flies as Knesset bill threatens ‘shtreimel’ supply», Jerusalem Post, Jun 25, 2009
 29. http://historical-debates.oireachtas.ie/D/0599/D.0599.200503220025.html
 30. «Animal welfare groups welcome ban on fur farming», Irish Times, 12.10.2009
 31. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
 32. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
 33. http://www.furfreealliance.com/victory-germany-ends-fur-farming/
 34. http://www.fva.gov.mk/images/2014_149.pd
 35. Inga Dujmovic, State Veterinary Inspector for Animal Welfare, Veterinary Office of Bosnia & Herzegovina, personal communication by email, 25.04.2012.
 36. http://chinchilla.rs/krznasice-kao-zajednicka-sudbina/
 37. http://www.furfreealliance.com/historic-vote-bans-fur-farming-ban-czech-republic/
 38. http://patch.com/california/westhollywood/weho-will-go-fur-free
 39. http://www.nydailynews.com/news/ny-bans-electrocution-animals-fur-article-1.284086
 40. http://www.infurmation.com/index.php/news/78-sao-paulo-state-bans-fur-farming
 41. http://www.newindianexpress.com/nation/2017/jan/05/import-of-skins-of-reptiles-fox-chinchillas-and-mink-banned-1556399.html
 42. http://www.furfreealliance.com/japan-makes-end-fur-farming/

Bli medlem

NOAH har bidratt til å få motebransjen, opinionen, fagmiljøer, flere partier og meningsbærere på pelsdyrenes side - men vi gir oss ikke før burene er tomme! Hjelp oss å nå målet!

Bli medlem

Fakta

 • I Østerrike, Storbritannia, Croatia og Nederland er det vedtatt forbud mot all pelsproduksjon.
 • I Sverige og Danmark er det vedtatt regler som gjør revefarming umulig.
 • I Sveits må rev og mink ha forhold som i dyrehage – og det har derfor aldri vært oppdrett.
 • I Tyskland og Italia er det innført regler mot burhold av mink, men pelsbransjen trenerer implementeringen.