Opinion

Både opinionsundersøkelser og det stadig økende engasjementet rundt NOAHs årlige fakkeltog mot pels viser at motstanden mot pelsdyroppdrett i den norske befolkningen er stor. Hele 7 av 10 nordmenn er nå for en avvikling av pelsdyrnæringen.

Motstanden mot pelsdyrnæringen har imidlertid vært sterk lenge. Spørreundersøkelser har gjentatte ganger vist at den generelle oppfatningen i samfunnet er at oppdrett av pelsdyr i bur ikke er etisk akseptabelt.

Velgerne er mot pelsdyroppdrett

En undersøkelse fra Opinion på vegne av NOAH viser at per 2015 er det store flertall av velgere imot pelsdyroppdrett.1 På spørsmål om de er "for eller mot at rev og mink holdes i bur for pelsens skyld" svarer velgerne slik: 90% SVs og Rødts velgere er mot, 84% av Miljøpartiet De Grønnes velgere er mot, 79 % av Venstres velgere er mot, 69 % av Arbeiderpartiets velgere er mot, 58% av Høyres velgere er imot, 56% av Kristelig Folkepartis velgere er imot og 52% av Fremskrittspartiets velgere er imot. Bare Senterpartiets velgere har ikke er klart flertall imot pelsdyroppdrett - her er 35% imot.

"Det store flertall av velgere imot pelsdyroppdrett."

Motstand allerede fra 1990-tallet

NOAH startet sitt arbeid i 1989. I 1995 ble det gjennomført en stor undersøkelse om holdninger til miljø- og dyrevern av LOS forskningssenter i Bergen. 48,5% av Norges befolkningen svarte at det var viktig "å arbeide mot pelsindustrien".2 Denne undersøkelsen var ikke gjort på bakgrunn av initiativ fra interesseorganisasjoner, men som ledd i forskning innen miljøvern og samfunnsopinion.

Utover 2000-tallet ble det gjort flere undersøkelser av norske opinionsbyråer, fremst på initiativ av dyrevernorganisasjoner. Spørsmålsstillingene har vært enkle: En undersøkelse av Opinion 2000 viste at 77% av Norges befolkning har en mening om pelsfarming, og av disse svarte 72% at de mente pelsdyroppdrett var "galt".3 En Infact-undersøkelse fra 2008 viste at ca 67 % av de som har en mening om pelsdyropdrett synes det er "galt".4 I 2012 kom Opinion frem til at 62% av befolkningen er motstandere av å holde rev og mink i bur for å produsere pels.5 En Cint-undersøkelse i 2014, viser at 68% av befolkningen nå mener det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon. Kun 15% svarte at det er riktig. Blant unge er motstanden enda større - i aldersgruppen 23-35 år mener hele 79% at pelsdyroppdrett i bur er galt.6 Bare en av ti mener det er riktig å gi pelsnæringen statstøtte, mens 6 av 10 er for generelle landbrukssubsidier.7

"68% av befolkningen mener nå det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon"

Undersøkelser på oppdrag fra pelsnæringen

Hvordan har det seg da at pelsbransjen selv hevder at opinionen "støtter" næringen? To undersøkelser de siste årene er gjort på oppdrag av henholdsvis landbruksavisen Nationen (2003) og Pelsdyralslaget (2009). Felles for disse undersøkelsene er mangel på direkte spørsmålsstilling, men med tilleggsføringer i teksten. Nationens undersøkelse via Sentio innleder med "Noen dyrevernorganisasjoner vil totalforby pelsdyrnæringen", for så å si at myndighetene arbeider for "strengere krav", hvorpå man får spørsmål om man vil at pelsdyrnæringen skal "opprettholdes" med vilkår om strengere dyrevelferdskrav eller "forbys". Med disse føringene og lovnaden om at myndighetene skal "rydde opp" svarer 2 av 3 at de ikke vil forby. På tross av at flere mennesker må antas å være prinsippielle motstandere av politiske "totalforbud", svarer likevel over halvparten av mennesker under 30 år "forby".8 

Felles for undersøkelsene på vegne av Nationen og Pelsdyralslaget er mangel på direkte spørsmålsstilling, men med tilleggsføringer i teksten.

Pelsdyralslagets undersøkelse via Synnovate, har enda sterkere føringer: Først spørres folk generelle spørsmål om alle dyrehold, deretter spørres de om de er enig i at det "bør etableres en merkeordning for pels som gir forbrukerne garanti for god dyrevelferd". Så kommer spørsmål om de tror "velferden for pelsdyr i Norge er den samme, dårligere eller bedre enn velferden for pelsdyr i Kina". Og med dette bakteppet kommer siste spørsmål om det er "berettiget at Norge produserer pels dersom det kan dokumenteres at dyrevelferden ivaretas i tråd med norske myndigheters krav". 80% svarer ja på dette - men om de har svart på at det bør bli strengere regler, at et eventuelt forbud må være verdensomspennende for å unngå "overføring til Kina" eller om de reelt sett er positive til pelsdyroppdrett, er det verre å fastslå.9

Som konklusjon kan man si at motstanden mot pelsdyroppdrett har holdt seg stabil på over 50% av hele befolkningen i gjentatte undersøkelser gjennom inneværende tiår, og at den i løpet av de siste årene ser ut til å ha steget.

Kilder

 1. Opinion, mai 2015 (for NOAH)
 2. Strømsnes K et al., Miljøvernundersøkelsen 1995 – Dokumentasjonsrapport, LOS-Senteret, Rapport 9616
 3. Opinion AS, 2000, Holdninger til pelsoppdrett, landsomfattende Omnibus, desember (for Dyrebeskyttelsen)
 4. Infact, "Mener du det er riktig eller galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon?", oktober 2008 (for Dyrevernalliansen)
 5. Opinion, 2012 (for Dyrebeskyttelsen)
 6. Cint, "Mener du det er riktig eller galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon?", september 2014 (for Dyrevernalliansen)
 7. Opinion 2010 (for NOAH)
 8. Sentio-Norsk Statistikk 2003 (for Nationen)/ http://www.nationen.no/nyhet/meningsmaalinger/norgemener/article639472.ece
 9. Synovate 2009 (for Norges Pelsdyralslag)
Hovedfoto: Roger Pihl/ NOAH

Fakta

 • 90% SVs og Rødts, 84% av MDGs, 79 % av Venstres, 69 % av Arbeiderpartiets, 58% av Høyres, 56% av Kristelig Folkepartis og 52% av Fremskrittspartiets velgere er imot pelsdyroppdrett.
 • Allerede i 1995 mente 48,5% at det var viktig å jobbe mot pelsdyroppdrett.
 • Nå er 68% imot peldyroppdrett.
 • Kun 10% er for statsstøtten til pelsnæringen.