Spørsmål og svar

Nedenfor finner du noen spørsmål som NOAH møter bl.a. i vårt arbeid med politikere - og svar på disse. Hvis du vil gå enda mer i dybden, kan du også lese vårt grundigere faktaark med påstander fra pelsnæringen, og NOAHs svar på disse. Lenger ned på siden finner du også spørsmål og svar om regjeringens vedtak om å avvikle norsk pelsdyrnæringen innen 2024/25.

Hva gjør egentlig NOAH for å få et forbud mot pelsnæringen?

NOAH har gjennom snart 30 år jobbet bredt for å samle opinionen mot pelsdyroppdrett. Vi samler opinionen i årlige Fakkeltog mot pels, motebransjen i Mote mot pels og kjente stemmer i Kjendiser mot pels. Vi driver folkeopplysning og samarbeider med faginstansene som er kritiske til pelsdyroppdrett. NOAH fremmer dyrenes sak i mediedebatter, kronikker og gjennom intens politisk påvirkning for å få sentrale og lokale politikere til å si nei til pels. Vi påvirker også andre aktører til å engasjere seg - som bl.a. trossamfunn. Les mer om NOAHs arbeid for pelsdyrene her.

I Norge har vi i hvertfall kontroll på dyrevelferden. Er det ikke mye verre i andre land?

Å holde dyr i bur hele livet blir ikke mer riktig, uansett hvor i verden de sperres inne. Lovbrudd og skader er avslørt både i Norge og Kina, og driftsstandarene er svært like over hele verden. Dyrevernere i land som feks Kina ser til Skandinavia i håp om at et forbud her vil styrke deres sak der. Vi må gå foran med et godt eksempel - slik stadig flere land gjør.

Hva skal pelsbøndene leve av?

Pelsfarmer er ofte en binæring i Norge. Pelsnæringen er ingen viktig næring og utgjør bare 1% av landbruksinntektene, mens til sammenligning blomsterproduksjon utgjør 6%. NOAH støtter omstillingstønad og avviklingstøtte til pelsbønder hvis det er det som må til for å få slutt på pelsdyroppdretten.

Hvorfor må pelsbønder ha omstillingstønader/subsidier?

Det er mange arbeidsplasser som opplever at arbeidsplassen deres nedlegges uten at de får noen overgangsstøtte - selv om arbiedsplassen ikke går ut over andre eller ses på som uetisk av samfunnet. Dermed er pelsnæringen i en særstilling når det nå diskuteres om de skal få overgangsstøtte ved nedlegging av burdriften. NOAH er likevel for en slik støtte, for at det skal gå lettere å avvikle pelsnæringen og stanse dyrenes lidelser. Målet er å avvikle en uetisk næring raskt.

Hva skal skje med alle pelsdyrene om farmene blir lagt ned? Blir de sluppet ut i naturen?

Nei, ingen dyr blir sluppet ut i naturen. En avvikling innebærer ganske enkelt at pelsfarmerne ikke kan avle en ny generasjon rev og mink, slik at ikke flere dyr fødes til et liv i fangenskap. De pelsdyrene som er på farmen akkurat i det et forbud innføres er fortsatt dessverre pelsfarmernes eiendom, og det er lite trolig at farmerne vil gjøre noe annet enn det de alltid har gjort - ta livet av dem for pels. Man kan tenke seg at noen dyr vil kunne reddes til sanctuaries ved en nedlegging, men det er lite trolig at farmerne vil gi fra seg dyr - da de jo tjener penger på å selge også de siste dyrene som pels. Et forbud hindrer derimot millioner av dyr i nye generasjoner fra å fødes til lidelse.

Hvordan kan jeg hjelpe?

Det er mange måter du kan støtte NOAHs arbeid for dyrs rettigheter på! Du kan bli medlem, hjelpe til som aktiv - og finne mange flere tips for hvordan hjelpe dyrene her.

De fleste driver jo ordentlig, noen få lovbrytere må ikke få ødelegge for alle?

Motstanden mot pelsdyroppdrett handler ikke om noen få lovbrytere, men selve burholdet som fratar dyrene så godt som alt av miljø og adferd som er viktig for dem. Tenk deg selv hvordan du ville klare å ta vare på hundrevis av hunder og katter hvis du måtte holde dem i nettingbur på en knapp kvadratmeter - det er umulig å stelle "ordentlig" for dyr under de betingelsene som er på pelsfarmene. Når det er sagt, sier selv Mattilsynet at pelsdyrhold er ekstra utfordrende dyrevelferdsmessig og at de ikke er fornøyd med regeletterlevelsen.

Hvorfor er det mer galt å holde pelsdyr enn husdyr?

Trange båser, bur og innesperring er ikke riktig for noen dyr. NOAH jobber for alle dyr, og for å fremme forståelse for deres behov. Når et flertall av befolkningen reagerer mer på pelsdyroppdrett, har dette også å gjøre med at dyrene lider for kun pynt og luksus. Dyrevelferdsloven sier at dyr ikke skal lide "unødig" - og det er nettopp det de gjør når lidelsen er for et produkt som flertallet mener vi fint kan klare oss uten.

Er det ikke inkonsekvent å si nei til pels, men bruke skinn og kjøtt?

Når det gjelder respekt for dyr, må alle starte et sted. Vi lever i et samfunn hvor mange typer overgrep mot dyr dessverre er lov, og derfor vil man alltid være inkonsekvent når man begynner å ta stadig mer hensyn til dyr i sitt forbruk. Det er bedre å være inkonsekvent, men bidra med det man kan, enn å være konsekvent uetisk og likegyldig overfor dyr. Konsekventhet er ikke en dyd i seg selv hvis det er en negativ konsekventhet som går ut over andre. Det er hensyn til dyr som er viktig - og NOAH oppmunter til å ta så mye hensyn som mulig.

Pelsdyrene på farmene kjenner jo ikke til noe annet liv, hvorfor sies det at de er ville rovdyr?

Rev og mink er aktive rovdyr, og deres grunnleggende adferdsbehov kan ikke "avles bort". Ingen dyr kan avles frem til å foretrekke et lite nettingbur som habitat - det går imot alle deres behov for utforskning, sosial adferd, bevegelse m.m. Unasett om dyret er født i bur, vil det ha disse behovene og utfolde dem hvis det får muliget. NOAH mener imidlertid ikke at det vesentlige er om dyrene er "ville" eller ikke. Rev og mink er "ville" i den forstand at 60% viser sterk frykt for mennesker. Men hunden, som er det mest domestiserte dyret som lever sammen med oss, ville heller ikke trives i bur. På samme måte som en "tam" hund også har behov for bevegelsesfrihet, har aktive rovdyr som rev og mink sine behov. Disse er overhodet ikke ivaretatt av pelsbransjen.

Hvorfor støtter enkelte veterinærer pelsdyrfarmer, er de korrupte?

Veterinærer jobber innenfor forskjellige bransjer - også de som utnytter dyr. NOAH vil ikke bruke ordet "korrupt", men veterinærer som jobber for bransjen vil naturlig nok tilpasse seg den. Flertallet av veterinærer i Norge har tatt et klart standpunkt mot pelsdyroppdrett basert på dyrenes behov. Dette er illustrert av uttalelser fra uavhengige instanser som Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet. Les deres uttalelser her.

Er ikke pelsnæringen i motsetning til oljeindustrien en mer miljøvennlig og bærekraftig næring?

Pelsdyroppdrett er ikke miljøvennlig, og flere miljøorganisasjoner har tatt til motmæle mot disse påstadnene. Her kan du lese mer om miljøskader ved pelsdyrhold.

Er det ikke mulig med en middelvei - med strengere regler?

I Sverige og Danmark er det ikke direkte forbud mot reveoppdrett slik som i England og Østerrike - her har man tatt en "middelvei" ved at reglene for oppdrett krever at dyrene skal få utløp for ulike naturlige behov. Dette har ført til at revefarmingen har blitt nedlagt. Burholdet er den eneste lønnsomme måten for bøndene å drive pelsfarm på og det er ikke mulig å gjennomføre god dyrevelferd ved å holde tusenvis av aktive rovdyr i små nettingbur. Les mer om regelverket i Sverige og Danmark her.

Mennesket har jo til alle tider høstet av naturen, er ikke dyr til for mennesker?

Dyr har en egenverdi og rett til utfoldelse. Vi mennesker har ingen universell rett til å utnytte andre - vi har tatt oss rett fordi vi har makt over dyrene. Dette er ikke et stadnpunkt som er lett å argumentere for etisk. Dyr ønsker frihet, de kjenner smerte og har et spekter av følelser. Mennesket har bevissthet om dette og derfor et ansvar. Vi kan fint overleve uten å misbruke og utnytte dyr. NOAH jobber for alle dyrs rettigheter, og for en forståelse av at dyrene først og fremst er til for seg selv.

Trenger vi ikke pels i et kaldt land som Norge, ikke som mote eller statusplagg, men for å holde varmen?

Nei, det finnes mange gode alternativer for å holde varmen enn å ta pelsen fra et dyr som selv trenger den eller som er avlet frem og holdt innesperret i et trangt bur hele livet. Hele den norske motebranjsen og en rekke klesbutikker har tatt avstand fra pels - også mange butikker som selger vinter- og sportsklær. Se liste over slike butikker her.

Tjener ikke vi penger i Norge vil noen andre gjøre det - hvorfor skal vi si opp arbeidsplasser i Norge, når de bare vil tas over av kineserne?

Skandinavia har vært med å bygge opp pelsmarkedet i Kina og har et spesielt ansvar for å avvikle denne uetiske næringen. Omstilling er helt vanlig i vår tid. Dette er et spørsmål om å ikke sette profitt over etikk. Det er også galt å tjene penger på en uetisk næring selv om noen andre gjør det. Dette er grunnen til den økende motstanden mot pels og at flere land har forbudt næringen. Det internasjonale pelsmarkedet blir større og ikke mindre av at også Norge bidrar til dette. Desto flere land som forbyr oppdrett, desto mer styrker det den globale etiske debatten om pelsindustrien.

Aktivister har spredd løgner og svartmalt bransjen, hvorfor skal vi høre på dem?

Denne påstanden fra pelsnæringen er ren baksnakkelse: Hva er en aktivist? Motstanden mot pelsdyrhold kommer fra veterinærer, etologer og solide faginstanser - såvel som organisasjoner som NOAH, som baserer sitt arbeid på faglig informasjon og et etisk fundament. NOAH mener man bør lytte til faginstanser, og ikke minst kunnskap om dyrenes behov. Denne tilsier at bur ikke er er et godt miljø for dyrene. Dette er ingen løgn og har ikke noe med svartmaling å gjøre - men er ren realitet.

Pelsnæringen er så liten, hvorfor heller ikke gå mot storindustriene som fiskeoppdrett og kjøttindustri som tar livet av mange flere dyr?

Det er ikke slik at kjøttindustrien eller fiskeoppdrett ikke møter kritikk - NOAH er en svært aktiv aktør i arbeidet for disse dyrenes rettigheter også. Da NOAH startet sitt arbeid mot pelsdyroppdrett for 25 år siden var dette også en stor næring - nå er det viktig at vi gjør ferdig jobben og sørger for at det kommer et forbud mot å la dyr lide i bur kun for å produsere lukusplagg.

Er det ikke slik at først vil man forby pelsnæringen men etterhvert vil NOAH også gå etter husdyrhold med mål om at vi alle skal bli vegetarianere?

NOAH jobber allerede for alle dyrs rettigheter - og har gjort det helt siden starten. Misbruk av dyr skjer på så mange plan at uavhengig av om man spiser dyr eller ikke, reagerer mange på lidelsene vi påfører dyrene i industriene. NOAH fremmer mer vegetarisk forbruk som et veldig bra tiltak for både dyrene og miljøet - det samme gjør en rekke faginstanser som f.eks. Miljødirektoratet. Men NOAH reagerer også på at enkelte politikere nærmest vil ha pelsdyroppdrett som en "buffer" mot andre fremskritt innenfor dyrevelferd. Dyrevelferd og bevissthet om hensyn til dyr er noe vi vil ha mer av - ikke mindre av! Når et flertall i Norge ønsker å spare pelsdyrene for lidelsene i bur og faginstansene råder dem til en avvikling, er det politikernes plikt å avvikle denne formen for utnytting. Så er det NOAHs oppgave å spre kunnskap og bevissthet om også andre dyrs behov, slik at vi stadig kan få fremskritt innenfor dyrevelferd i Norge.

Er det ingen mulighet for å redde de pelsdyrene som lever nå?

Man kan tenke seg at pelsfarmere vil kunne overtales til å gi fra seg dyr, som så kan tas hånd om på private sanctuaries når næringen legges ned. Men pelsfarmerne eier dyrene og vil trolig gjøre det de alltid har gjort - avlive dem til pels. Det aller viktigste er å hindre at stadig flere millioner dyr utsettes for den samme lidelsen, og blir født til et liv i bur. Derfor er det beste vi kan gjøre å kjempe hardt for et politisk forbud - hjelp NOAH med dette!

Spørsmål og svar om regjeringens vedtak

Den 14. januar 2018 la Venstre, FrP og Høyre fram sin regjeringsplattform, der de vedtar å avvikle norsk pelsdyrnæringen innen 2024/2025:  Vedtaket sier: «Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/25. Nedenfor finner du svar på spørsmål angående regjeringsplattformens vedtak, samt om avviklingen og tiden framover. 

Er dette helt sikkert?

Ja. Dette vedtaket er så sikkert som det kan bli. Høyre, FrP og Venstre har forpliktet seg til å i denne perioden gjennomføre avvikling av pelsnæringen. Det betyr at de legger frem slikt forslag i denne perioden, og naturligvis selv stemmer for dette. En regjeringsplattform er bindende for partiene. Denne plattformen er godkjent av de øverste organene i partiene – stortingsgruppene i V og H, og landsstyret i FRP. AP har et klart vedtak om avvikling, og partilederen har allerede sagt offentlig at AP vil stemme for dette forslaget fra V, H og FRP. Dermed er avviklingen sikret. MDG, SV og Rødt har alle vedtatt å stemme for avvikling av pelsdyroppdrett, og må holde ord på dette. Kun SP og KRF kan risikere å stemme imot.

Hva skjer hvis det blir regjeringsskifte?

Regjeringen H, FRP og V «vil gjennomføre avvikling». Omstillingsstøtten blir avklart innen 2018. Dersom det om fire år blir en AP-ledet regjering vil det være ekstremt lite sannsynlig at de går inn for å reversere dette – det vil være en stor skam for AP, som allerede har gratulert regjeringen med pelsdyr-vedtaket og flagget sin støtte. Dette scenarioet anser NOAH derfor for høyst urealistisk – selv om SP skulle være med i en kommende AP-regjering.

Er ikke syv års overgangstid veldig mye, hvorfor kan det ikke skje nå?

Jo. Syv år er lang tid for dyrene som må fødes og lide i bur. Dette er resultat av tautrekking i forhandlingene. NOAH vil jobbe for at overgangstiden skal bli kortere, og at omstillingsstøtten vil bli lagt opp slik at så mange som mulig slutter så tidlig som mulig. Representanter fra pelsnæringen har for øvrig sagt at dersom det blir nedlegging, vil de heller ha kort overgangstid og støtte enn lengre overgangstid.

Vil det bli importforbud?

Et importforbud er det ikke tatt stilling til. Derimot har flere partier sagt at de er positive til dette, og det vil være et naturlig neste skritt for å hindre dyremishandling.

Hva med arbeidsplassene?

Regjeringen legger opp til overgangsordninger, slik at farmerne må sies å bli tatt godt vare på, sammenlignet med mange andre i Norge som må skifte arbeid av ulike grunner. Dette sier plattformen:

«For å unngå at avviklingen krenker EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 og for å gi pelsdyrprodusentene nødvendig forutsigbarhet legges det opp til at eksisterende næringsaktører pr.. 15.1.2018 får økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold,, jf.. den juridiske vurderingen som er vedlagt Meld.. St.. 8 (22016 – 2017)). Kompensasjonsordningen utredes og klargjøres i løpet av 2018 for å gi aktørene nødvendig trygghet for gjennomføring av avviklingen. Det vurderes også om andre tiltak bør iverksettes for å lette omstilling til annen landbruksproduksjon for aktuelle produsenter. Dette tas opp med partene i jordbruksoppgjøret for 2019. I tillegg vil staten ta initiativ til et samarbeid med kommuner der pelsdyrnæringen er av vesentlig betydning for å sikre omstillingstiltak og fleksibilitet for pelsdyrprodusenter som omfattes av avviklingen. Krav til forbedret dyrevelferd i pelsdyrnæringen som følger av Meld.. St.. 8 (22016 – 2017)) og Innst.. 151 S (22016 – 2017)), gjennomføres ikke i avviklingsperioden.»

Betyr dette at NOAH er ferdig med å jobbe for pelssaken?

Nei – vi skal fortsatt stå på for å korte ned overgangstiden, få KrF med på laget og jobbe for at alle butikker i Norge blir pelsfrie! NOAH jobber også tett sammen med organisasjoner i hele verden gjennom Fur Free Alliance, for å forbud i enda flere land.

Blir det flere fakkeltog?

Ja! Et feiringstog i 2018 blir det helt sikkert! NOAH vurderer nå  utover det hvordan vi best kan sørge for at færrest mulig pelsdyr lider i overgangsperioden, og hva som er de beste virkemidlene.