Politisk motstand

Politisk arbeid er en vesentlig del av NOAHs kampanje mot pelsdyroppdrett - og arbeidet har ført til en rekke resultater.

Per i dag har fem politiske partier vedtatt at de ønsker et forbud mot pelsdyroppdrett, og stadig flere politikere fra de andre partiene ytrer at de ønsker en avvikling av næringen. Men selv om NOAHs arbeid har ført til mange politiske fremskritt er det mye arbeid som gjenstår - og NOAH fortsetter å presse politikerne til å lytte til den norske opinionen, motebransjen og faginstansene, som alle sier tydelig nei til pelsdyroppdrett.

Sosialistisk Venstreparti

sv, tilpassetNOAHs Siri Martinsen møtte SVs daværende leder Kristin Halvorsen om pelsdyroppdrett allerede i 1998. Møtet ga snart resultater.

SV var det første stortingspartiet som tok et tydelig standpunkt mot pelsdyroppdrett. I et representantforslag partiet fremmet i 2000 står det at ”Oppfatningen at pelsdyrdrift er dyremishandling synes lite kontroversiell” og at Norge trenger en forskrift som bestemmer at ”rever skal holdes på en slik måte at de får utløp for sine behov for å røre seg, grave og være sammen med andre rever” – som i Sverige.1 Også Sosialistisk Ungdom viste tidlig motstand mot næringen, og uttalte fra sitt landsmøte samme år at ”Pelsdyroppdrett er grusomt og moralsk forkastelig."2

"Det har vist seg at det ikke er mulig å kombinere god dyrevelferd med pelsdyrhold"

SV er fortsatt tydelige i sin motstand i partiprogrammet: “SV vil ha forbud mot pelsdyrproduksjon i Norge. Det har vist seg at det ikke er mulig å kombinere god dyrevelferd med pelsdyrhold. Pelsoppdrett sysselsetter svært få og er ikke en viktig distriktsnæring.”3

Fremskrittspartiet

frp, tilpassetFrP har vært tilbakeholdne med å diskutere et forbud mot pelsdyroppdrett, og enkeltpolitikere har tidvis gått offensivt ut med støtte til pelsdyroppdrett. Men samtidig ønsker FrP å avvikle den statlige støtten til næringen, og skriver dette i sitt partiprogram. I det siste programmet har FrP også åpnet for at regelendringer vil kunne gjøre det verre å ha pelsdyr i bur: "FrP vil gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen. FrP vil gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen spesielt og dyrehold generelt, for å sikre at dyr ivaretas på en god måte.”4

NOAH har arbeidet med FrP over lang tid, og særlig etter regjeringsskiftet har vi hatt mange møter med en representanter for FrP. Det er stadig flere representanter som ønsker en avvikling, og som gir uttrykk for dette til NOAH. Ulf Leirstein, stortingspolitiker for FrP, uttalte følgende til NOAHs Ark våren 2015: ”For å få på plass et flertall for en full avskaffing av næringen, spiller press fra velgerne og organisasjoner som NOAH en viktig rolle. (…) Jeg oppfatter at flere og flere, også politikere, ser de moralske og dyrevelferdsmessige problemene med oppdrett av pelsdyr.”5

"FrP vil gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen."

Arbeiderpartiet

AP, tilpassetNOAH arbeidet i mange år for at Arbeiderpartiet skulle vedta avvikling av pelsdyroppdrett. Arbeiderpartiet har lenge hatt pelsdyroppdrett som diskusjonstema innad i partiet, og Hordaland Arbeiderparti uttalte i mars 2001 at ”Vi må få ei drøfting på om det er etisk akseptabelt å halda produksjonsdyr for pels (...)"6

AUF vedtok et forbud mot pelsdyroppdrett i 2006, med uttalelsen: "AUF mener at pelsdyroppdrett er dyremishandling og overgrep på naturen. AUF mener at Norge ikke skal godta en slik virksomhet. AUF vil at pelsdyroppdrett forbys og at statlig støtte til pelsdyrnæringen dermed fjernes."7 Med AUFs standpunkt begynte det også å røre seg i moderpartiet, og pelsdyroppdrett var en av de mest diskuterte saken på landsmøtet 2009: "Jeg opplever at det er bred støtte i partiet om prinsippet om at dyr ikke skal avles opp til å bli luksusvarer. Jeg sier bare – oppdrettere, ta pengene og løp! Næringen har ingen fremtid", uttalte Hadia Tajik i forbindelse med landsmøtet.8

"Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen."

NOAH arbeidet målrettet med informasjon til Arbeiderpartiets lokallag både i 2009, 2011 og 2013. I 2009 valgte partiet med smal margin å ikke vedta avvikling, i 2011 fikk vedtaket flertall - og i 2013 kom det inn i partiprogrammet: "Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen."9

Kristelig Folkeparti

krf, tilpassetKrF har vært meget lavmelte om pelsdyroppdrett, selv om KrfU uttalte etter TV2-dokumentaren i 2000 at  "pelsdyrhold i sin nåværende form må forbys. (...) Man kan ikke akseptere dyreplageri bare fordi det finnes et marked for slike luksusprodukter."10

KrF har ingen klar formulering om pelsdyroppdrett i sitt program, og per i dag har både KrF og KrfU en lav profil på dyrevern. I svar til NOAH august 2009 sier KrF at «Vi prøvde dette (forbud mot pelsdyroppdrett) ut på vårt landsmøte i forbindelse med programbehandlingen. Vårt parti går ikke for avvikling av næringen, men står fremdeles for at det må stilles klare krav til bedring av driftsformer."11

"Vårt parti går ikke for avvikling av næringen, men står fremdeles for at det må stilles klare krav til bedring av driftsformer."

NOAH arbeider kontinuerlig med påvirkning av KrFs politikere i pelsdyrsaken, og utfordrer dem til å ta et verdistandpunkt i denne saken.

Venstre

venstre, tilpassetNOAH har arbeidet med Venstre i forhold til programprosessene og stadig invitert partiet til å holde appeller mot pels - noe de også i stigende grad har stilt opp på.

Unge Venstre uttalte i 2000 at "pelsdyrnæringen i Norge i dag driver med dyremishandling"12. Venstre hadde landbruksministeren da Stortingsmeldingen om dyrevelferd kom i 2002, og NOAH hadde lagt ned mye arbeid i å påvirke denne meldingen.

Stortingsmeldingens kritiske innstilling til pelsdyroppdrett har vært førende for Venstres standpunkt. I 2005 uttalte partiet at de vil «følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig". Partileder Lars Sponheim sa i 2009: "Det går mot avvikling av pelsdyroppdrett. Veterinærforeningens bidrag vil gjøre dette lettere. Når den fremste faggruppen sier dette, så er det så sterke signaler at det ikke kan undergraves."13 

"Venstre vil avvikle pelsdyroppdrett."

I NOAHs fakkeltog mot pels 2012 annonserte Venstre at de ville gå inn for avvikling, og partiet vedtok i 2013: "Venstre vil avvikle pelsdyroppdrett".14

Høyre

Høyre logoHøyre var lenge tydelig for pelsnæringen i sitt partiprogram. Unge Høyre har derimot svingt i sine holdninger - etter den politiske debatten som kom i 2000, uttalte Unge Høyre at de "går nå lenger enn Sosialistisk Ungdom i kampen for dyrs rettigheter. I en resolusjon vedtatt på Oslo Unge Høyres representantskapsmøte 4. april 2001, tas det til orde for å stanse all offentlig støtte til norsk pelsdyrnæring.”15

Høyres partiprogrammet fra 2009 sa: "Høyre vil sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen."16. NOAH arbeidet hardt med Høyres lokalpolitikere og programkonité før det nye programmet skulle vedtas, og det må ses på som en seier at abeidsprogrammet for 2013-2017 ikke nevner pelsdyroppdrett. Isteden sier Høyre nå at de vil "iverksette tiltak som sørger for at Norge ligger i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd."17

"Høyre vil sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen."

NOAH snakker nå med Høyres stortingsrepresentanter såvel som lokalpolitikere om pelsdyrsaken for å føre dyrenes sak. Selv om Høyre som parti ikke har tatt endelig stilling mot pelsdyroppdrett, ytrer flere av Høyres representanter, både lokalt og på Stortinget, at de vil jobbe for at partiet skal gå inn for en avvikling av næringen. I desember 2014 publiserte NRK Ytring kronikken "Nok nå", hvor seks stortingspolitikere fra Høyre skriver: "Vi vil jobbe for at Høyre går inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen."18

Miljøpartiet De Grønne

MDG_logo_RGB_large kopiNOAH har en kontinuerlig dialog med MDG om deres dyrevelferdspolitikk. MDG har lenge hatt et tydelig standpunkt mot pelsdyroppdrett, og skriver følgende i sitt arbeidsprogram: "MDG vil umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr."19

I desember 2014 fremmet MDG et representantforslag om å avvikle pelsdyrnæringen - og etterlyste også et import- og omsetningsforbud av produkter fra fangst eller dyrehold som ikke kan påvises godkjent etter norske forskrifter.20 I forbindelse med dette uttalte de blant annet at "Pelsdyroppdrett strider med norsk dyrevelferdslov på flere punkter: dyrs egenverdi, hva slags stell dyr skal ha og at dyr skal holdes i tråd med artstypiske og individuelle behov.21

"MDG vil umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr."

Rødt

rødt, tilpassetNOAH har invitert Rødt med i pelsdyrdebatten - og Rødt uttalte til NOAH i 2009 at de vil "fjerne all statlig støtte til pelsdyrindustrien. (…) I dagens samfunn finnes det gode og også bedre alternativer enn pels"22, og i deres arbeidsprogram står det nå at Rødt arbeider for "At pelsdyrindustrien avvikles."23

 

"I dagens samfunn finnes det gode og også bedre alternativer enn pels."

Kilder

 1. Representantforslag fra SV, fremmet 16.11.2000
 2. Uttalelse fra SUs landsmøte november 2000
 3. SVs partiprogram 2013-2017
 4. FrPs arbeidsprogram 2013-2017
 5. Ulf Leirstein til NOAHs Ark nr 1 2015
 6. Hordaland Arbeiderparti mars 2011
 7. AUFs arbeids- og prinsipprogram 2006
 8. Hadia Tajik (AP) til Aftenposten 20.04.2009
 9. APs arbeidsprogram 2013-2017
 10. KrfU, november 2000
 11. KrF til NOAH, 2009
 12. Unge Venstre, november 2000
 13. Lars Sponheim til Aftenposten 27.08.2009
 14. Venstres arbeidsprogram 2013-2017
 15. Pressemelding fra Unge Høyre 04.04.2001
 16. Høyres arbeidsprogram 2009-2013
 17. Høyres arbeidsprogram 2013-2017
 18. http://www.nrk.no/ytring/nok-na-1.12101925
 19. MDGs arbeidsprogram 2013-2017
 20. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-027/
 21. https://www.mdg.no/nyheter/de-gronne-vil-forby-pelsdyroppdrett-og-import/
 22. Rødt til NOAHs Ark august 2009
 23. Rødts arbeidsprogram 2013-2017